Road Ranger

Road Ranger

OFFROADMAN

OFFROADMAN

OM Canopies s.r.o.
Nádražní 2442/22
680 01 Boskovice

e-mail: info@roadranger.cz
tel: +420 731 704 104

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OM Canopies s.r.o a podmínky užití webových stránek www.roadranger.cz

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen 'VOP' upravují vztahy a vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost OM Canopies s.r.o., Nádražní 2442/22, 680 01 Boskovice, IČO 29209625 jako prodávající a na straně druhé je spotřebitel či podnikatel jako kupující.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím-spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zák. č. 89/2015 Sb., Občanský zákoník.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, nebo
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zák. č. 89/2015 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří i Reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Objednávka zboží

Zákazník vytváří objednávku vyhledáním zboží na webových stránkách www.roadranger.cz a jeho následnou emailovou, telefonickou, písemnou či osobní objednávkou.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje závaznost své objednávky a vyjadřuje souhlas s VOP. Po úspěšném odeslání objednávky bude kupujícímu doručena zpráva potvrzující přijetí této objednávky společně s informacemi o objednávce, popř. pokyny k uskutečnění platby (v případě platby převodem předem) a dodací lhůtě.

III. Kupní smlouva a její uzavření

Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

IV. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

V. Cena zboží

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím nejsou závazné. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a upřesnění. Ceny jsou prezentovány bez DPH a nákladů na doručení zboží. Úhrnná konečná cena včetně DPH a dopravy je uvedena v potvrzení objednávky a následně na daňovém dokladu.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

VI. Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena zboží je stanovena smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny uvedené prodávajícím budou účtovány v souladu s platnými právními předpisy. Nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem dodání zboží kupujícímu.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • platba v hotovosti při nákupu,
  • platba předem bankovním převodem,
  • platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné),
  • platba na fakturu se splatností

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VII. Dodání zboží

Zboží může být doručeno kupujícímu následujícími způsoby:

Osobním odběrem: zboží je možné kupujícím osobně vyzvednout na adrese provozovny společnosti OM Canopies s.r.o.: Nádražní 2442/22, 680 01 Boskovice, kde současně proběhne i jeho montáž, pokud takto bylo sjednáno ve smlouvě.

Vlastní dopravou společnosti OM Canopies s.r.o.: zboží je doručeno prodávajícím do místa určení kupujího, kde současně proběhne i jeho montáž, pokud takto bylo sjednáno ve smlouvě.

Prostředníicvím přepravní služby - ČR, SR: zboží je možno kupujícímu doručit prostřednictvím přepravní služby, např. Toptrans, Česká pošta s.p. atd...

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefoniky prodávajícímu a/nebo e-mailem na adresu info@roadranger.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

VIII. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
OM Canopies s.r.o., Nádražní 2442/22, 680 01 Boskovice

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

X. Závěrečná ustanovení

Všechny fotografie na webových stránkách www.roadranger.cz jsou ilustrativní, skutečné provedení výrobků se může lišit.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s webovými stránkami se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách www.roadranger.cz. OM Canopies s.r.o. je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit.

 

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího OM Canopies s.r.o., Nádaržní 2442/22, 680 01 Boskovice, IČO 29209625 a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, případně i sériové číslo výrobku je-li jím výrobek vybaven).

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců* pro spotřebitele**, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

III. Záruční podmínky

I. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@roadranger.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Adresa k zaslání reklamace: OM Canopies s.r.o., Nádražní 2442/22, 680 01 Boskovice

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný dnem jeho uveřejnění na webových stránkách www.roadranger.cz a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.